Mitä on työpaikkatoiminta?

Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät ERTOn jäsenet. Jos yrityksen toimipisteet jakaantuvat eri paikkakunnille, on yrityksen sisällä sovittava erikseen siitä kuinka toiminta organisoidaan eri toimipisteiden välillä ja kuinka toimintaan saatavia määrärahoja käytetään eri toimipisteissä. Ystea tukee jäsentensä työpaikkatoimintaa 20 eurolla/jäsen/vuosi.


Työpaikkaosastotoiminnan tavoitteet

 • parantaa ja ylläpitää ertolaisten keskinäistä yhteishenkeä
 • seurata, että työpaikoilla noudatetaan lakeja ja työehtosopimuksia
 • ottaa kantaa työpaikan henkilöstöpoliittisiin asioihin ja
  tuoda epäkohdat esille
 • valmistella tavoitteita työehtosopimukseen ja
  saattaa ne yhdistyksen ja liiton tietoon
 • tiedottaa jäsenille liiton ja yhdistyksen asioista
 • tiedottaa tarvittaessa liitolle ja yhdistykselle työpaikan asioista
 • järjestää toimintaa jäsenille ammattiyhdistystietouden
  ja yhteishengen lisäämiseksi
 • edistää työpaikoilla järjestäytymistä ERTOon ja yhdistykseen
 • järjestää toimintaa ja tilaisuuksia jäsenille
 • toimeenpanna henkilöstön edustajien vaalit

Työpaikkaosaston perustamisohjeet

Työpaikkaosaston perustaminen käynnistyy perustamiskokouksella. Perustamiskokouksen kutsuu koolle luottamushenkilö tai kuka tahansa asian tehtäväkseen ottanut ERTOn jäsen. Työpaikkaosasto on epävirallinen ertolaisten yhteinen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi.  Työpaikkaosasto voidaan myös rekisteröidä yhdistysrekisteriin viralliseksi yhdistykseksi, jolloin sitä sitovat yhdistyslain velvoitteet.
Perustamiskokouksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin (esim. 2 viikkoa ennen kokousta), jotta mahdollisimman monella jäsenellä on mahdollisuus osallistua. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla ja/tai erillisellä kokouskutsulla, joka laitetaan työpaikan ilmoitustaululle tai Internettiin.
Työpaikkaosaston perustamisen yhteydessä voidaan korvata perustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kokouskulut mm. tarjoilu ja kokoustilavuokra. Kulut korvataan jälkikäteen kuitteja vastaan ja kuluselvityksen liitteenä on oltava osallistujien nimilista.

Perustamiskokous

 • päätetään työpaikkaosaston perustamisesta ja annetaan sille nimi
 • valitaan vetäjä tai puheenjohtaja - isommissa osastoissa myös toimikunta. Sovitaan muista tehtävistä ja työnjaosta (esim. sihteeri, koulutusvastaava, virkistysvastaava ym.). Täytetään luottamustehtävistä ”tehtävänilmoituslomake” (liitteenä).
 • sovitaan toiminnalle pelisäännöt. Tehdään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelman ja talousarvion voi laatia valmiille lomakkeelle (liitteenä) tai tehdä vapaamuotoisesti koko vuodeksi.
 • perustamiskokouksesta tehdään muistio
 • täytä hakulomakkeet ja liitetään mukaan lista ertolaisista työntekijöistä.
 • kaikki paperit toimitetaan oman yhdistyksen hallitukselle vahvistettavaksi. Yhdistyksen hallitus toimittaa tiedot liiton rekisteriin.
 • työpaikkaosaston vetäjä/puheenjohtaja tai sihteeri huolehtii siitä, että luottamustehtävissä tapahtuvat muutokset tulevat ilmoitetuksi yhdistyksen hallitukseen ja liiton rekisteriin.

YSTEAN  hallituksen noudattamat periaatteet toiminnan rahoittamisessa

Työpaikkaosaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Työpaikkaosasto ei peri jäsenmaksua, vaan toiminta rahoitetaan yhdistykseltä vuosittain anottavalla määrärahalla. Yhdistyksen syyskokouksessa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota käsiteltäessä päätetään työpaikkatoimintaan käytettävän määrärahan suuruus. Tuen määrä vuonna 2018 on 20 euroa/jäsen/vuosi.

Työpaikkaosaston on tehtävä kirjallinen hakemus, jossa on suunnitelma rahan käytöstä, ertolaisten jäsenten määrä sekä yhteyshenkilön tiedot ja tili, jolle tuki maksetaan.

 1. Hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan ja maksupäätöksen jälkeen taloudenhoitaja maksaa tuen ilmoitetulle tilille.
 2. Tuen maksamisesta ilmoitetaan työpaikkaosaston yhteyshenkilölle. Tuen käytöstä on annettava selvitys seuraavan vuoden tukihakemuksen yhteydessä. Tuki on pyrittävä käyttämään toimintavuoden aikana. Jos tukirahoja jää käyttämättä, voi sen käyttää seuraavana vuonna. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että toimintatukea kerätään eikä toimintaa kuitenkaan järjestetä. Tällaisissa tapauksissa voi yhdistyksen hallitus evätä hakemuksen tai vähentää tuen määrää.

 3. Jokaisesta työpaikkaosaston tapahtumasta pitää olla osallistujalista ja se liitetään kuittien mukana selvitykseen edellisen vuoden toimintatuen käytöstä.

 4. Työpaikkaosasto voi kutsua tapahtumiinsa jäsenhankintamielessä myös ei-ertolaisia ja pr-mielessä vaikkapa työnantajan edustajankin. Onkin suotavaa että työpaikkaosasto harjoittaa jäsenhankintaa tällä tavalla järjestämällä työpaikalla tai sen läheisyydessä kaikkia kiinnostavaa toimintaa. Käytäntönä on, että yhden kerran voi tutustumismielessä ei-ertolainen osallistua työpaikkaosaston tapahtumaan. Sen jälkeen tapahtumiin osallistuminen edellyttää jäsenyyttä. Työpaikkaosasto voi myös pyytää tapahtumaan mukaan ERTOn tai yhdistyksen hallituksen edustajan. Tästä ei tule osastolle kustannuksia.

  Yhdessä ERTOn ja yhdistyksen kanssa voidaan myös järjestää erillinen jäsenhankintatapahtuma, jonka kuluja ei tarvitse kattaa toimintatuella. Silloin kutsutaan työpaikan kaikki henkilöt järjestäytymisestä riippumatta koolle jonkin kiinnostavan teeman ympärille. Tällaisesta jäsenhankintatilaisuudesta korvataan kohtuulliset kulut kuitteja vastaan jälkikäteen. Kuluselvityksen liitteenä on oltava osallistujien nimilista, jossa on merkintä kunkin liitosta/yhdistyksestä.

  Työpaikkaosasto voi tietysti itse päättää miten se haluaa toimintatuen käyttää. Pääasia on, että ertolaiset saadaan kokoon yhteiseen tapahtumaan ja pohtimaan yhteisiä asioita. Tapahtumat voivat olla sekä asiapitoisia että viihteellisiä. Alkoholitarjoilua voi olla kohtuullinen määrä, mikäli se sopii tilaisuuden luonteeseen, esim. ruokajuomana, saunailloissa tai illanistujaisissa.

 5. Toimintatukihakemus lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse työpaikkaosastovastaavalle, joka antaa lisäohjeita ja myös esittelee tukihakemukset hallituksen kokouksessa:

  Raija Similä, Kanavaranta 9 A 3, 90100 Oulu
  klubivastaava(at)ystea.fi
  +358 40 505 5397

 

 

 

 

Lomakkeet

YSTEAN työpaikkaklubin/osaston
lomakkeisto

Huom! Tallenna tiedosto ensin koneellesi

Työpaikkatoiminta on hyvä juttu!

Tulethan mukaan