Yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut

YT-toiminta perustuu yhteistoimintalakiin, jolla edistetään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista.

Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.

Yhteistoiminta on siis paljon muutakin kuin perinteisesti pelätyt "YT-neuvottelut". Kuitenkin mahdollisiin YT-neuvotteluihin on hyvä valmistautua huolellisesti. Yhteistoimintalakiin voit tutustua Finlexin sivuilla. Tarkempaa tietoa ja ohjeita YT-menettelyn muodoista löydät ERTOn työsuhdeoppaasta

YSTEA-lehdessä vuonna 2013 käsiteltiin henkilöstön edustajan roolia YT-neuvottelussa. ERTON lakimiehen neuvot aiheesta voit lukea tästä:

HENKILÖSTÖN EDUSTAJANA  YT-NEUVOTTELUISSA

Työpaikalla kuohuu. Työnantaja on juuri ilmoittanut 15-20 työntekijän vähentämistarpeesta ja alkavista yt-neuvotteluista. Pelko työpaikoista ja yrityksen tulevaisuudesta aiheuttavat levottomuutta. Sinut on luottamusmiehenä kutsuttu neuvotteluihin edustamaan kaikkia yrityksen 35 työntekijää. Mieleesi hiipii epäilys omista kyvyistäsi ja vaikutusmahdollisuuksistasi. Unohdat monen muun tapaan yhteistoimintalain todellisen tarkoituksen - vuorovaikutuksen edistämisen, yrityksen toiminnan kehittämisen, työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen sekä työllistymisen tukemisen.   

Kuka edustaa henkilöstöä?

Henkilöstön edustajana toimii joko luottamusmies tai -valtuutettu.  Jos sellaista ei ole valittu, voivat työntekijät valita keskuudestaan yhteistoimintaedustajan. Yksittäistä työntekijää koskevat neuvottelut voidaan käydä työntekijän ja työnantajan välillä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa luottamusmies edustaa kaikkia työntekijöitä eli poikkeuksellisesti myös liittoon kuulumattomia tai muihin liittoihin kuuluvia työntekijöitä silloin, kun heillä ei ole oikeutta valita omaa edustajaansa neuvotteluihin. Heillä on oikeus valita oma edustajansa, jos he muodostavat henkilöstöryhmän enemmistön.

Valmistaudu huolella  – käytä tarvittaessa asiantuntijaa

Neuvottelut käynnistyvät työnantajan antamalla neuvotteluesityksellä. Tämä annetaan viimeistään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista ja siinä on oltava neuvotteluiden alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittain ehdotus käsiteltävästä asiasta. Lisäksi työnantaja antaa tiedot aiottujen toimenpiteiden perusteista, alustavan arvion irtisanomisten, lomauttamisten, osa-aikaistamisten määrästä, selvityksen vähentämisjärjestyksestä sekä arvion ajasta, jonka kuluessa vähentämiset toteutetaan. Henkilöstön edustajana sinun on tärkeää tutustua hyvin työnantajalta saamiisi tietoihin. 

Valmistautumisen voit aloittaa miettimällä etukäteen kysymyksiä, joihin haluat vastauksen varsinaisissa neuvotteluissa. Näin varmistut siitä, että saat neuvotteluiden kuluessa kaikki tarvittavat tiedot. Jos työnantaja harkitsee työvoiman vähentämistä tuotannollisista syistä, sinun tulisi saada tietää ainakin työn vähentymisen

 • perusteet
 • kohdentuminen eri tehtäviin tai työntekijöihin
 • määrä
 • ajankohta sekä
 • tieto siitä, väheneekö työ pysyvästi vai väliaikaisesti.

Silloin kun työvoiman vähentämisen perusteet ovat taloudelliset, neuvotteluissa tulee käydä läpi yhtiön taloudellinen tilanne nyt ja tulevaisuudessa sekä tavoiteltu kustannussäästö perusteluineen ja vaikutuksineen. Tätä tarkoitusta varten voit pyytää nähtäväksi tilinpäätöstiedot sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisia talousraportteja, laskelmia ja analyyseja. Vähentämisen perusteista riippumatta saatat tarvita myös selvityksen palkatuista uusista työntekijöistä, määräaikaisista työsuhteista, yrityksen avoinna olevista tai avautuvista työpaikoista sekä tehdyistä ylitöistä. Edellä mainitut tiedot auttavat arvioimaan työn määrää ja kehitystä sekä toimivat apuna käsiteltäessä vaihtoehtoja työvoiman vähentämiselle. Tietoja voit pyytää neuvotteluiden kuluessa tarpeen mukaisessa järjestyksessä. Kaikki tiedot on hyvä olla kirjallisessa muodossa, sillä kirjallista aineistoa voit tarvita myöhemmin.

Henkilöstön edustajana sinulla on oikeus käyttää asiantuntijoita. Sinulla on oikeus kuulla ja saada tietoa yrityksen asiantuntijoilta niin valmistautuessasi neuvotteluihin kuin myös neuvotteluissa. Asiantuntija voi auttaa sinua esimerkiksi ymmärtämään saamiasi tietoja ja lukuja yrityksen taloudellisesta tilanteesta.  Liiton jäsenenä voit myös ottaa yhteyttä liiton lakimieheen ja kysyä neuvoa, jos esitetyt vähentämisperusteet tai itse yhteistoimintamenettely mietityttää. 

Kuuntele, kysy, kommentoi - Hyvä yt-edustaja on aktiivinen

Yhteistoimintaneuvottelut ovat työntekijöiden mahdollisuus tulla kuulluksi heitä koskevassa päätöksenteossa ja tilaisuus saada tietoa yrityksen tilasta ja työnantajan suunnitelmista. Neuvotteluissa käydään läpi työnantajan suunnittelemien toimien perusteet ja vaikutukset sekä työllistymistä edistävät toimintamahdollisuudet. Perusteiden ja vaikutusten jälkeen siirrytään käsittelemään vaihtoehtoja työvoiman vähentämiselle sekä keinoja vähentämisestä aiheutuvien haittojen lieventämiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät ole peruste irtisanomiselle. Päinvastoin yhteistoimintaneuvottelut käydään sen vuoksi, että työvoiman vähentämiselle voitaisiin löytää vaihtoehtoja tai jos vaihtoehtoja ei ole, lieventää työntekijöille aiheutuvia seurauksia. Tämän vuoksi yhteistoiminta tulee nähdä tilaisuutena ja tämä tilaisuus on syytä hyödyntää niin hyvin kuin mahdollista.

Neuvotteluissa on tärkeä kuunnella, kysyä ja kommentoida. Sinun ei tarvitse olla lakimies ollaksesi hyvä yhteistoimintaedustaja. Riittää, että tutustut käsiteltävään asiaan huolella, keräät ja jaat tietoa sekä tuot esille työntekijäpuolen näkemyksiä ja ehdotuksia.

Tukea taustajoukoista

Luottamusmiehenä toimit koko henkilöstöryhmän puolesta. Yhteistoiminta ei ole vain sinun ja työnantajan välistä, vaan koko henkilöstön ja yrityksen välistä yhteistoimintaa. Älä siis unohda vuorovaikutusta edustamiisi työntekijöihin. Voit ajatella itseäsi vaikkapa viestintuojana ja  -viejänä sekä etujen valvojana. Asemassasi tarvitset muiden tukea ja koko henkilöstöltä kerätyt tiedot ovat usein kullanarvoisia. Vähintäänkin yhtä tärkeää on jakaa henkilöstölle sitä tietoa, mitä sinulle on neuvotteluissa annettu. Tarkoituksena on, että myös yksittäiset työntekijät saavat tietoa työnantajan suunnittelemista toimenpiteistä ja niiden tarkoituksesta. Henkilöstön sisäinen vuorovaikutus turvaa henkilöstön asiantuntemuksen ja kannanottojen tulemisen myös työnantajan tietoon.  

Tarkkana pöytäkirjan kanssa

Yhteistoimintaneuvotteluista on syytä pitää pöytäkirjaa.  Henkilöstön edustajana sinun on huolehdittava siitä, että pöytäkirja on paikkansa pitävä ja että siinä on merkittynä myös esitetyt eriävät kannanotot. Pöytäkirjassa ei ole tarkoitus hyväksyä työnantajan harkitsemia toimenpiteitä, sillä päätäntävalta ja vastuu mahdollisten irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten lainmukaisuudesta on vain ja ainoastaan työnantajalta. Virheellistä tai puutteellista pöytäkirjaa ei pidä ikinä allekirjoittaa.

YSTEA-lehti 1/2013

Johanna Tykkä,  lakimies, ERTO

 

  TURVAA TYÖSI  - Liity Ertoon

  LISÄTIETOA YT-toiminnasta:

  Yhteistoimintalaki

   Erton työsuhdeopas